ועדות סטטוטוריות

הליך השילוב 

הפניה לועדת שילוב

על פי הוראות משרד החינוך, הפניית תלמיד לועדת שילוב מוסדית תיעשה רק לאחר שהמוסד החינוכי ימצה את אפשרויות ההתערבות והסיוע לתלמיד ובכלל זה היוועצות עם יועץ, פסיכולוג, מדריכים מקצועיים, התערבות באמצעות תכניות חינוכיות אחרות ושיתוף הורי התלמיד בכל אחד מניסיונות ההתערבות החינוכית. (חוזר מנכ"ל תשסח/3 (ד) סעיף8.1).

הגורם המפנה לועדת שילוב יכול להיות הורה, ועדת השמה ביישוב, עובד הסגל במוסד החינוך הרגיל בו לומד הילד או רשות חינוך מקומית.

כאשר הורה מעוניין בקיומה של ועדת שילוב עליו לפנות בבקשה כתובה ליו"ר ועדת השילוב (בבית הספר- להנהלת בית הספר, בגן- למפקח הכולל).

לגבי ילדים שכבר נכללים בתכנית השילוב – חובה לקיים דיון במעברים בין שכבות כיתהמגן חובה לכתה א', מכתה ו' לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים לתיכון. דיונים אלה יתקיימו עד סוף חודש אוקטובר.

זימון הורים לועדת שילוב יישלח בדואר רשום, לפחות 10 ימים לפני מועד הדיון. הורה המבקש לדחות את הדיון מסיבה מוצדקת יפנה ליו"ר הוועדה לקביעת מועד אחר.

המסמכים הדרושים לדיון בועדת השילוב:

 • אבחון של הלקות על ידי גורם מוסמך (ראה בהמשך טבלה המפרטת מי מוסמך לאבחן על פי סוג הלקות).
 • שאלון הפניה מטעם הגננת או המחנכת המשמש כחוות דעת חינוכית. השאלון מועבר לעיון ההורים וחתימתם. שימו לב- חתימה על השאלון אינה מבטאת הסכמה לתכן הדברים, אך ניתן לסרב לחתום. על פי הוראות חוזר מנכ"ל העתק של השאלון החתום יועבר להורים ויישאר ברשותם.
 • חוות דעת פסיכולוגית של פסיכולוג חינוכי מוכר וחוות דעת נוספות של גורמים מקצועיים מוסמכים שיש בידי ההורה.

חשוב לזכור – להורים זכות לעיין בכל המסמכים המונחים בפני הועדה. בפועל, הורים מקבלים את המסמכים רק על פי דרישה מפורשת שלהם ולכן חשוב מאד לפנות לוועדה עם קבלת ההודעה על כינוסה ולדרוש לקבל עותק של כל המסמכים לפני הדיון.

המסמכים שהונחו בפני הועדה יישמרו בתיקו האישי של התלמיד. מסמכיו של ילד בגן יועברו לשירות הפסיכולוגי החינוכי ויישמרו שם.

הרכב ועדת השילוב

א.    בבית הספר: יו"ר הועדה יהיה מנהל/ת בית הספר והיא תכלול גם את מחנך הכתה של התלמיד, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד (כגון מנהל מתי"א ונציגו), פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישבו או יועץ חינוכי, ובעל מקצוע נוסף שקבע המנהל אם  נדרש לפי העניין (מומלץ להזמין מומחה בתחום הלקות של התלמיד).

ב.     בגן הילדים: יו"ר הועדה הוא המפקח הכולל על גני הילדים ביישוב או נציגו. בנוסף חברים בוועדה גננת האם של התלמיד, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב הפועל בגני ילדים ובעל מקצוע נוסף אם נדרש.

לוח זמנים של ועדות השילוב

בקשות לדיון בועדות שילוב תוגשנה לא יאוחר מסוף חודש אפריל בכל שנה, אך עדיף לפנות מוקדם יותר, בחודשים פברואר-מרץ.

הדיונים בועדת השילוב בעניינו של תלמיד לקראת שנת הלימודים הבאה (העוקבת) יתקיימו בין מרס ל-15 במאי. ההחלטה תיושם בשנת הלימודים העוקבת.

הדיון בועדה

-         יו"ר הועדה יזמין את ההורים ואת התלמיד להשמיע את דבריהם בפני הועדה.

-         הורים רשאים להציג בוועדה מסמכים נוספים שהם רלוונטיים לדיון , והוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה גם במסמכים אלה.

-         לפני דיון עם הורים לקויי שמיעה, חירשים או שאינם דוברי עברית יש לדאוג למתרגם. אפשר לבקש מההורים לפני הדיון להביא משיהו מטעמם.

-         בדיון עם הורים עיוורים או לקויי ראייה יש לקרוא לפניהם את המסמכים המוצגים בדיון.

-         הדיון בוועדה נחלק לשניים: דיון בנוכחות ההורים ולאחר מכן דיון של חברי הועדה בלבד וקבלת החלטה.

 

החלטת ועדת השילוב:

הועדה יכולה לקבל אחת משתי החלטות:

א.    התלמיד זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב. במסגרת החלטה זו בסמכות הועדה גם להחליט על תמיכה מסוג סייעת בכפוף לנוהלי משרד החינוך (טבלת רשימת הלקויות המזכות בסייעת ראה בהמשך).

ב.     התלמיד אינו זכאי להיכלל במגרת תכנית השילוב. על הועדה לנמק ולקבוע האם התלמיד ילמד בחינוך הרגיל ללא תמיכה מתכנית השילוב, או להפנות את התלמיד לועדת השמה ולפרט את הסיבות להפניה. הפניה לועדת השמה תעשה תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה של ועדת השילוב.

 

הודעה על החלטת ועדת שילוב

החלטה מנומקת של הועדה על גבי טופס סטנדרטי תישלח להורי התלמיד לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת ההחלטה.

 

משך הזכאות להיכלל בתכנית שילוב

כרגיל, החלטת ועדת שילוב על זכאות תלמיד להיכלל בתכנית השילוב תישאר בתוקף ל-3 שנים. בתום 3 שנים יבוא עניינו לדיון מחודש בועדת השילוב המוסדית.

 

פרוטוקול הועדה

ועדת שילוב חייבת לנהל פרוטוקול ולרשום בו את דברי המשתתפים ובכלל זה עמדת ההורים והתלמיד כפי שהובעה בפני הועדה. הורים רשאים לבקש את פרוטוקול הועדה וזכאים לקבלו למעט החלק של הדיון שהתקיים בהרכב חברי הועדה בלבד.

 

הודעה על החלטת הועדה

החלטה מנומקת של ועדת השילוב תישלח להורי התלמיד לא יאוחר מ-10 ימים לאחר קבלת ההחלטה. ההודעה על החלטת הועדה תכלול החלטה עקרונית בנושא הזכאות לשילוב ונימוקים רלוונטיים. לגבי תלמידים העונים על הקריטריונים וזכאים לתמיכה מסוג סייע/ת תכלול ההודעה גם התייחסות לכך.

צוות בין-מקצועי יקבע לכל ילד משולב את התכנית היחידנית המתאימה לו (תח"י), לא יאוחר מב-15 לחודש יוני בכל שנה.

לגבי תלמיד במעבר בין שכבות שהיה זכאי לתמיכה מסוג סייע/ת – המוסד החינוכי שממנו עבר יעביר למוסד החינוכי אליו נרשם התלמיד את המידע, בכפוף להסכמת הורי התלמיד.


ועדת השילוב היישובית / ועדת פרט

ועדה שתפקידה לסייע בגיבוש מדיניות יישובית/אזורית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל.

ועדת השילוב היישובית היא בראשות מפקח כולל וחברים בה: מפקח על החינוך המיוחד, מנהל המחלקה לחינוך של הרשות המקומית ומנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית (או נציגיהם). 

פרטים נוספים ניתן למצוא

 באתר של משרד החינוך - בחוזר מנכ"ל העוסק בתכנית השילוב 


ועדת השמה

ועדת ההשמה הינה ועדה מקומית המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי הורים. "הרכב ועדת ההשמה" חייב לכלול לפחות את נציג הרשות המקומית (יו"ר הועדה), המפקח על החינוך המיוחד (או נציגו) ופסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי."תפקידה של ועדת ההשמה" הוא לדון בצרכים החינוכיים המיוחדים של ילדים, לצורך הפנייתם למסגרת החינוכית המתאימה ביותר.

התהליך מתחיל ב:

החלטת המסגרת החינוכית, ההורים או כל גורם טיפולי אחר על התחלת "תהליך הפניית תלמיד לועדת השמה", ומילוי שאלון ההפניה. הפנייה מתחילה בדרך כלל בסביבות חודש פברואר ועד מאי.

לעיתים, מתקבלת הידיעה על הפניית הילד לועדת ההשמה בהפתעה להורים ולעיתים לא.

ההמלצה להפנות את ילדכם לועדת ההשמה עלולה להטיל צל על התקוות והציפיות ש"ילדנו יהיה ככל הילדים". ויכול להיות שתחששו מה"כתם" של חינוך מיוחד, שמא ילווה את ילדכם גם בעתיד. ידיעה זו מעוררת אצל הורים רבים רגשות כמו מבוכה, אכזבה, תסכול, כעס ועוד.

ייתכן שאתם מודאגים ביחס לקשיים שיש לילדכם ומקווים שקשיים אלה יחלפו עם הזמן ועם עזרה מתאימה.

יכול להיות שברור לכם שלילדכם צרכים מיוחדים, ואז במקרה כזה תהיו עסוקים בחיפוש ובדיקת המסגרת המיוחדת המתאימה לו.

על מנת למצות את המאמצים לטפל בילד בתוך המסגרת הנוכחית או כדי לאסוף מידע באשר לקשיים לצורך הדיון בועדה, מקבל הילד לעיתים "הפנייה לאבחון". אבחון יהיה רק חלק מן "המסמכים המובאים לועדה" . *על מנת לדון בהשמתו של ילד עם פיגור יש צורך באבחון של ועדת האבחון של השירות למפגר.

ההורים יקבלו "זימון לועדת השמה" בדואר רשום לפחות שבועיים לפני הדיון. החלטות של ועדה אליה לא הוזמנו ההורים, אינן תקפות.

"הדיון בועדה" עלול להיות קשה עבורכם ולכן חשוב שתשאלו את כל השאלות ותודאו שברור לכם כל הנאמר.

"סיכום הדיון והחלטת הועדה" יערכו על ידי חברי ועדת ההשמה ללא נוכחותכם. הועדה תמסור לכם החלטה מנומקת בכתב תוך 21 יום מקבלת ההחלטה.

כהורים, יש לכם את השקפתכם לגבי ילדכם ויתכן שתרגישו ששיבוץ או השארת הילד במסגרת רגילה היא הדרך הטובה ביותר להכינו לחיים ועדיפה על פני שיבוצו עם ילדים בעלי קשיים דומים לשלו.

ואמנם גם מדיניות אנשי החינוך בשנים האחרונות היא למנוע ככל האפשר הפניית ילדים למסגרות החינוך המיוחד, ולנסות לשלבם במסגרות החינוך הרגיל בעזרת סיוע מתאים.

מתוך ניסיונם ומשום שיש להם מבט מקיף על ילדים רבים , יכולים , לרוב, אנשי המקצוע לראות את ילדכם כחלק מהכלל ולבחון איזו אוירה חינוכית תאפשר את התפתחותו המירבית.

ההחלטה לשים ילד בחינוך המיוחד היא החלטה כבדת משקל. השיקול המנחה בה הוא להציע לילד את התנאים הטובים ביותר שיאפשרו לו להתמודד עם קשייו תוך כדי קבלת עזרה לימודית רגשית ופיזית.

חשוב שתהיו מעורבים ופעילים ככל שתוכלו בתהליך ההשמה שכן, אתם ההורים מכירים את ילדכם הכי טוב ועליכם לחלוק מידע זה עם אנשי המקצוע.

חשוב שתנסו להיות מספיק פתוחים לשמוע גם דיעות אחרות משלכם על אף שלעיתים זה קשה.

אם יש לכם שאלות , תהיות, דברים שאינכם מבינים לגבי הקושי של ילדכם וזכויותיו, יש לכם את הזכות והאחריות לשאול ולקבל הבהרות מהאנשים העובדים עם ילדכם.

הסכמה בין אנשי המקצוע לבינכם לגבי התכנית החינוכית המתאימה לילדכם, תעזור להשמה מוצלחת עבורו.

ועדת ההשמה משמשת עבורכם ההורים גורם מקצועי שתוכלו להשמיע בפניו את התלבטויותיכם ושאלותיכם בכל הקשור לזכאותו של ילדכם למסגרת חינוכית מתאימה. הועדה קובעת את סוג המסגרת שבה ילמד ילדכם , כלומר, חינוך מיוחד , חינוך רגיל או שילוב, ויכולה להמליץ על מסגרת מסוימת עדיפה וכן על סוג וכמות הסיוע והטיפול הנדרש. זכרו, החלטת ועדת ההשמה מחייבת את כל הגורמים, אולם קבלת המלצותיה תלויה בשיקול הדעת והאמצעים העומדים לרשות הרשות המקומית והמסגרת החינוכית הנבחרת.

השיבוץ למסגרת הספציפית ייעשה על ידי ועדת שיבוץ מקומית ברשות המקומית בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד.

במידה ואינכם מרוצים מהחלטת ועדת ההשמה תוכלו לערער. "תפקידה של ועדת הערר" הוא לדון מחדש על השמתו של ילדכם. "הרכב ועדת הערר" יהיה שונה לחלוטין מהרכב ועדת ההשמה. גם את ה"זימון לועדת הערר" תקבלו בדואר לפחות שבועיים לפני הדיון.

ב"דיון בועדת הערר" יוצגו המסמכים שהוצגו בפני ועדת ההשמה וניתן להביא גם מסמכים חדשים. הסיכום וההחלטה ייעשו על ידי חברי הועדה בלבד, והחלטה בכתב תמסר להורים תוך עשרה ימים.

חשוב לדעת -

 • ילד לא ילמד במסגרת של חינוך מיוחד ללא החלטה של ועדת ההשמה.
 • ועדת ההשמה אינה דנה בהעברות ילדים ממסגרת של חינוך מיוחד אחת למסגרת חינוך מיוחד אחרת.
 • ועדת ההשמה אינה דנה בהעברת ילדים מהחינוך המיוחד אל החינוך הרגיל. במקרים אלה דרושה הסכמת ההורים.

דברי הסבר נוספים על תהליך ועדת ההשמה והאפשרות לערער על החלטתה תוכלו למצוא ב-

http://www.education.gov.il

 • חוזר מנכ"ל מיוחד כ"ב (התשנ"ו) "יישום חוק חינוך מיוחד: ועדות השמה וערר.
 • חוזר מנכ"ל, הוראות קבע, סב/6(א) , פברואר 2002 .
 • באתר משרד החינוך , אגף לחינוך מיוחד, בנושא השמה ושיתוף הורים. ליאור יש להכניס את כתובת האתר

שאלות נוספות ניתן להפנות:

 1. הקו הפתוח לפניות התלמידים, טל'5602999-02 , 5602538/9-02 , 222003-800-1 או בכתב, לפי כתובת זו: משרד החינוך רח' דבורה הנבואה 2, ירושלים 91911, פקס' 02-5603754
 2. האגף לחינוך מיוחד, טל' 5603280-02 , משרד החינוך, ירושלים, 1 9191
 3. הממונה על ועדות השמה, רח' השלושה 2, ת"א, טלפון: 03-6896104/5
 4. השירות הפסיכולוגי-החינוכי במקום המגורים.

תהליך הפניית תלמיד לוועדת השמה


הפנייתו של תלמיד לוועדת השמה היא חלק מתהליך ממושך. תהליך זה כולל ניסיונות שונים מצד בית-הספר לטפל בבעיה, תוך שיתוף שלכם, ההורים, בניסיונות הללו.

אנו מניחים, שהקשיים שילדכם מגלה ידועים לכם, ושהמוסד החינוכי שיתף אתכם בכל שלבי הטיפול וההתמודדות עם הבעיה, ובמקביל שיתפתם אתם את הצוות החינוכי בדרכים שבהן ניסיתם לעזור לילדכם.

אם לאחר שהמוסד החינוכי מיצה את כל האפשרויות לעזור לילדכם החליט הצוות להפנות אותו לוועדת השמה, תזומנו אתם, ההורים, לשיחה עם מנהל בית-הספר (או עם הגננת) ואנשי צוות נוספים. יוצגו לפניכם הסיבות להחלטה להפנות את ילדכם לוועדת ההשמה, ויבקשו מכם לחתום על שאלון הפניית תלמיד לוועדת השמה. עותק של השאלון החתום יימסר לידיכם. החתימה על השאלון משמשת אישור לכך שקראתם את הכתוב בו. את השאלון ימלאו המנהל, המחנך, המורים המקצועיים או הגננת המלמדים את ילדכם ויועץ בית-הספר. בשאלון יתוארו תפקודו הלימודי, החברתי וההתנהגותי של ילדכם, וכן הפעולות השונות שננקטו על ידי המוסד החינוכי כדי לבוא לעזרתו ומידת התקדמותו בעקבות הפעולות הללו.


נספח 1: פרמטרים מנחים לקביעת מסגרת הלימודים לתלמיד בעל צרכים
מיוחדים (חוזר מנכ"ל תשסח/3(ד)).

 

הוועדות הסטטוטוריות השונות העוסקות בשאלת זכאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולשילוב צריכות להביא בחשבון, לצורך הכרעתן בשאלת המסגרת החינוכית שבה יושם התלמיד בעל הצרכים המיוחדים, את כל ארבעת תחומי התפקוד הכוללים של התלמיד: יכולתו הלימודית; יכולתו החברתית;  היקף ההתאמות הדרושות בתכנית הלימודים; היקף ההתערבות החינוכית שחינוכו של התלמיד דורש. פרמטרים אלו מפורטים בטבלה שלהלן:

סוג המסגרת                    החינוכית

הפרמטרים

מוסד לחינוך מיוחד

כיתה מיוחדת במוסד

חינוך רגיל

כיתה רגילה במוסד

חינוך רגיל

התפקוד הלימודי

תלמיד בעל לקות משמעותית ובעיות תפקודיות קשות ומורכבות רב-בעייתיות היוצרות פערים משמעותיים בתחומי התפקוד השונים ומגבילות את יכולתו להסתגל לדרישות הלימודיות והחברתיות במסגרת החינוכית הרגילה

תלמיד בעל לקות משמעותית ובעיות תפקודיות קשות היוצרות פערים משמעותיים בתחומי התפקוד השונים

תלמיד בעל לקות משמעותית ובעיות תפקודיות שונות ששהייתו במסגרת הרגילה עשויה לקדם באופן משמעותי את יכולתו

 

התפקוד החברתי

תלמיד העלול לסכן את שלומם של התלמידים ו/או הצוות החינוכי והמתקשה להשתלב חברתית

תלמיד היכול להשתלב מבחינה חברתית עם  בני גילו ואינו מסכן את עצמו ו/או  את התלמידים ואת הצוות

תלמיד היכול להשתלב מבחינה חברתית עם  בני גילו ואינו מסכן את עצמו ו/או  את התלמידים ואת הצוות

 

תכנית הלימודים

 

תלמיד הזקוק להתאמות בכל התחומים ו/או לתכנית לימודים אחרת מזו הנהוגה בחינוך הרגיל ביחס לגילו הכרונולוגי

תלמיד הזקוק להתאמות באופן חלקי במרבית תחומי הלמידה ביחס לגילו הכרונולוגי

תלמיד היכול למלא את הדרישות של חלק ניכר מתכנית הלימודים הרגילה של בני גילו בעזרת תמיכה לימודית וההתאמות שנקבעו, המצוי בחומר הלימודי והתכנית משמעותית עבורו וששהייתו בכיתה הרגילה עשויה לקדם אותו באופן משמעותי

 

היקף ההשתתפות
של התלמיד בפעילות
הכיתתית

תלמיד שרמת תפקודו  מצריכה טיפול כוללני, רב- מקצועי, בתחומי תפקוד שונים, במרבית שעות הלימודים

תלמיד הזקוק ללמידה בכיתה מיוחדת בהיקף של

⅔ לפחות מסך שעות הלימודים

תלמיד שהיקף פעילותו מחוץ לכיתה בתכנית השילוב לא יעלה על ⅓ מסך שעות הלימודים של הכיתה

       


שיקולי הדעת של הוועדות הסטטוטוריות יתחשבו גם בעמדת המשפחה וביכולתה לשתף פעולה עם ההחלטות המתקבלות ולהסתגל אליהן כחלק מהשיקולים המקצועיים.

נספח 2: הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר (חוזר מנכ"ל תשסח/3(ד)).


אפיון החריגות

הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה לצורך אפיון חריגותו של התלמיד

משכל גבולי

פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג התפתחותי

פיגור קל-סיעודי

ועדת האבחון של השירות למפגר

– הפרעות התנהגותיות

– הפרעות רגשיות

– AD(H)D

– פסיכולוג חינוכי/התפתחותי/קליני/פסיכיאטר לילד ולנוער

– פסיכולוג חינוכי/התפתחותי/קליני/פסיכיאטר לילד ולנוער

– פסיכולוג חינוכי + נוירולוג ילדים/פסיכולוג חינוכי + רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד/פסיכיאטר לילד ולנוער

אוטיזם/PDD

פסיכיאטר לילד ולנוער/פסיכולוג קליני/מנהל מכון להתפתחות הילד המוכר ע"י משרד הבריאות/רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים

הפרעות נפשיות

פסיכיאטר לילד ולנוער

– לקות למידה רב-בעייתית

– AD(H)D

– פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה/פסיכולוג ומאבחן דידקטי במסמך אחד או במסמכים נפרדים

– פסיכולוג חינוכי + נוירולוג ילדים/פסיכולוג חינוכי + רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד/פסיכיאטר לילד ולנוער

שיתוק מוחין/נכות פיזית

נוירולוג ילדים/רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד

חירשות/כבדות שמיעה

קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה

עיוורון/לקות ראייה

ועדת האבחון של השירות לעיוור במשרד  העבודה והרווחה או רופא עיניים

עיכוב התפתחותי

פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג התפתחותי/נוירולוג ילדים/רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד

עיכוב שפתי

פסיכולוג חינוכי+קלינאית תקשורת/פסיכולוג התפתחותי+קלינאית תקשורת/רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד+קלינאית תקשורת

מחלות נדירות

רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד, בצירוף אישור בכתב של הביטוח הלאומי המעיד שהילד זכאי לגמלת ילד נכה ולניידות וזקוק להשגחה מתמדת

Comments