טפסים

מתוך:חוזר מנכ''ל תשעב/3(א)

נספח 1:    פרמטרים מנחים לקביעת מסגרת הלימודים לתלמיד בעל צרכים מיוחדים

נספח 2:    טופס לאפיון חריגויות

נספח 3:    הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר

נספח 4:    אישור ההורים להפניית ילדם להערכה פסיכולוגית     

נספח 5:    אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי 

נספח 6:    שאלוני הפניה

6.1   שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה

6.2   שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית

6.3   תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה – שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה

6.4   תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה

6.5   תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל-יסודי בעלי לקות שמיעה

6.6   שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה

6.7   שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל או בבי"ס לחינוך מיוחד לוועדת השמה

נספח 7:    טופסי הזמנה להורים ולתלמיד

7.1   הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית

7.2   הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית

7.3   הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת ההשמה

7.4   הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת הערר

נספח 8:    טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות

נספח 9:    פרטיכולי הדיונים

9.1   פרטיכול ועדת השילוב המוסדית

9.2   פרטיכול ועדת ההשמה/ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר

9.3   פרטיכול ועדת הערר

נספח 10:  טופסי החלטה

10.1 הודעה להורים על החלטת ועדת השילוב המוסדית

10.2 הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית

10.3 הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה

10.4 הודעה להורים על החלטת ועדת הערר

נספח 11:  פתיחת גן משולב

נספח 12:  תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה, התשס"ו–2005 (קובץ תקנות 6436)

12.1 קובץ התקנות

12.2 טבלת הלקויות הכלולות בתקנות והגורמים המקצועיים המאבחנים

12.3 טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד

12.4 טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

12.5 החלטת מנהל המחלקה לחינוך על בקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

נספח 13:  טופס בקשה לקבלת תשלום בגין השתתפות נציג הורים בוועדת השמה/ערר

נספח 14:  סייעות

14.1 תיאור רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל

14.2 טופס בקשה לתמיכה מסוג סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

 


Comments