סל שילוב

לאחר הוועדה – מה כולל הסיוע ?

רקע כללי

פרק השילוב בחוק החינוך המיוחד, מאפשר להעניק לילדכם תמיכה במספר דרכים וצורות, בהן תמיכה לימודית, תמיכה רגשית ותמיכה פיזית-ארגונית הניתנת על ידי סייע/ת מלווה. התמיכה יכולה להינתן באופן פרטני או כחלק מקבוצה. היקפה והרכבה יקבעו בהתאם לרמת התפקוד של ילדכם (רמה הנקבעת בהתייחס לסוג הלקות, עצמתה, ויכולותיו של ילדכם), אך גם בהתאם ליכולותיו של בית הספר (יכולות הנגזרות ממספר שעות השילוב המוקצות לו ומכוח האדם המקצועי המועסק בו). 

סוג התמיכה נקבע על ידי צוות -רב מקצועי הפועל בבית הספר ומונה אנשי מקצוע מתחום החינוך, הטיפול, הייעוץ והאבחון. צוות זה יתכנס רק לאחר שהושלמה עבודתן של ועדות השילוב בבית הספר וידון בסיוע שיוענק לילדכם במידה ונמצא זכאי לתמיכה. הצוות יבנה לילדכם תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) שתגדיר במפורט את סוגי התמיכה שתוענק לו במהלך השנה, את היקפה ואת יעדיה.

תכנית חינוכית יחידנית – תח"י

תכנית הלימודים היחידנית תיבנה על ידי צוות -רב מקצועי הפועל בבית הספר ומונה אנשי חינוך, טיפול, ייעוץ ואבחון (במידת הצורך יסתייעו אנשי הצוות בתמיכה וליווי מקצועי של מרכזי התמיכה האזוריים). הצוות יקבע במפורט את סוגי התמיכה שתוענק לילדכם במהלך השנה, היקפה ויעדיה. תכנית הלימודים היחידנית אמורה להיבנות על סמך בדיקה מפורטת של צרכיו ויכולותיו של ילדכם, תוך התחשבות ביכולותיו של בית הספר. 

הלימת התכנית לצרכים: בניית תכנית הלימודים היחידנית על ידי צוות רב-מקצועי נועדה לאפשר גיבוש תכנית תמיכה כוללת המביאה בחשבון את צרכיו של ילדכם והולמת, ככל האפשר, את יכולותיו ויכולות בית הספר. כאן לדוגמה, תידון השאלה האם יכול ילדכם לעמוד במלואה בתכנית הלימודים הרגילה בבית ספר ויוגדרו ההתאמות הנדרשות לו (למשל תגבור לימודי קריאה או חשבון, זמן נוסף בבחינות וכיו"ב). הצוות הרב-מקצועי, הוא גם זה המגדיר את רמת התפקוד של ילדכם, הגדרה ממנה נגזרת זכאותו לשעות סייעת מלווה. בוני התכנית יתייחסו גם לתמיכות ושירותים המוענקים לילדכם במסגרת קהילתית או פרטית, בשאיפה ליצור תיאום טיפולי בין הגורמים המלווים השונים. כמובן, בתנאי שתיאותו לכך, שכן בהעדר הסכמה, אסור לבית הספר וצוותו למסור מידע על ילדכם לגורמים חיצוניים.

מרכיבי תכנית הלימודים היחידנית: בתכנית היחידנית, יפורטו תחומי התפקוד החזקים של ילדכם בבית הספר ונקודות החולשה שלו, יוגדרו יעדים ומטרות לשנת הלימודים הקרובה ויקבעו תחומי אחריות ודרכי פעולה של בעלי התפקידים השונים בבית הספר (מחנכ/ת, יועצ/ת, מטפלים בהבעה ויצירה, מטפלים פרה-רפואיים, מנהל/ת ביה"ס וכיו"ב). כחלק מהתכנית חייב הצוות לקבוע אמצעים ומועדים למשוב ולהערכת התקדמות הטיפול בילדכם, כך שמידת ההצלחה תיבחן לאורך השנה, ולא רק בסופה. 

לוח הזמנים לגיבוש תכנית הלימודים היחידנית: על פי הנחיות משרד החינוך, חייב בית הספר לקבל החלטה סופית על מתן/אי-מתן זכאות לסיוע מתוקף תוכנית השילוב עד לתאריך הראשון לחודש יוני בשנת הלימודים הנוכחית ולהודיעכם על ההחלטה (לרבות החלטה על זכאות לסייעת ורמת תפקוד שנקבעה) עד ה-15 לחודש יוני . את בניית התכנית המפורטת יכול בית הספר להשלים עד 30 לאוקטובר שנת הלימודים הבאה.

שיתוף ההורים והילד בבניית התכנית היחידנית: בשלב תכנון התכנית החינוכית היחידנית צריך בית הספר להזמין אתכם ואת ילדכם, להשמיע את דבריכם בפני הצוות המקצועי. אתם רשאים להביא נציג מטעמכם לדיון. על בית הספר להעביר לידכם העתק של התכנית החינוכית היחידנית ובמידה ותרצו בכך, תוכלו לערער על תכנה והיקפה.

אילו סוגי תמיכה קיימים ומה כולל כל אחד מהם?  

נוהגים לחלק את סוגי התמיכה לשלוש קבוצות מרכזיות. נציגן ונתאר כל אחת מהן מהקבוצות בקצרה :

• תמיכה מסוג הוראה ולימוד .

• תמיכה מסוג התאמות .

• תמיכה מסוג סיוע .


1. תמיכה מסוג הוראה ולימוד: 

תמיכה זו ניתנת בעיקרה על ידי עובדי הוראה מהחינוך המיוחד, מטפלים פרה רפואיים ומטפלים ביצירה והבעה. היא תינתן לילד/ה הנזקק/ת לתמיכה 

רגשית, לפיתוח יכולות לימודיות וחברתיות ולהבניה שיטתית יותר של תכנית הלימודים הנלמדת על ידי בני ובנות גילו. בדרך כלל, תינתן התמיכה באופן 

קבוע לאורך השנה, במפגשים תקופתיים, פרטניים או קבוצתיים. תמיכה מסוג הוראה ולימוד כוללת בתוכה גם אפשרות להפניה וביצוע של אבחונים 

דידקטיים. ככלל, הצוות הרב-המקצועי של בית הספר ילווה את ילדכם ואת מחנכ/ת הכיתה, ומתפקידו להדריך את הסגל החינוכי,

כך שחבריו ישכילו לזהות את צרכיו הייחודיים של ילדכם, להתמודד עמם ולהיענות להם במידת האפשר. 


תמיכה מסוג הוראה ולימוד מוגבלת בהיקפה ולא תעלה על שליש משעות הלימודים השבועיות.


2.1 תמיכה מסוג התאמות: 

עיקרה של תמיכה זו הוא שינוי והתאמת הסביבה, הציוד והפעילויות שמתבקש ילדכם לבצע, ליכולותיו וצרכיו, למשל: 

באמצעות התאמת תוכנית הלימודים האישית והכיתתית. 

    פעולות ההתאמה אלו יעשו לרוב במשותף על ידי המחנכ/ת ומורה לחינוך מיוחד, ובמידת האפשר בשיתוף עם התלמיד עצמו.

• סיוע ותמיכה לשימוש במכשור/מכשירים מיוחדים כגון: טלוויזיה במעגל סגור, מערכות מחשוב מותאמות, מכשירי שמע, סדים וכדומה.

• תמיכה ב'מעברים': הכוונה כאן היא בעיקר בייעוץ, הדרכה והכוונה שמעניק מורה לחינוך מיוחד לילד, או למוריו בהתמודדות עם מעברים בין מסגרות        (לדוגמה, מעבר בין מוסדות חינוך או בין כיתות לימוד באותו מוסד חינוכי); מעבר בין תחומי לימוד (כמדעים מדוייקים לעומת תחומי לימוד מופשטים        יותר כספרות והיסטוריה), או מעבר בין סוגי פעילויות המבוצעות במסגרת החינוכית (כמעבר מלימוד פרונטאלי בכיתה לשיעורי ספורט או אמנות).


2.2 שילוב של תמיכה מסוג הוראה ולימוד ושל תמיכה מסוג התאמה:

לעתים אין די במתן תמיכה מסוג אחד. במקרה זה יידרש בית הספר לגבש תכנית משולבת הכוללת תמיכה לימודית ותגבור לימודי לצד התאמות נוספות. להלן כמה דוגמאות לסוגי תמיכה שבית ספתי מעניקים במסגרת תוכנית השילוב: 

הוראה בסביבה מיוחדת: תמיכה בתלמיד בסביבה חינוכית המאורגנת ומותאמת לצרכיו הן התאמה פיזית (במקרה של לקות ראיה או תנועה לדוגמה) והן     התאמות טכנולוגית לרבות הפעלת: מרכזים טיפוליים ומרכזי למידה בבתיה"ס.

הוראה באמצעים מיוחדים: תמיכה מסוג זה ניתנת תוך שימוש באמצעים ועזרים מיוחדים כגון אמצעים מתוקשבים, שירותי תרגום והגברה לליקויי            שמיעה וכיו"ב. 

מודל משולב: לעתים נעשה שימוש בסביבת הוראה ייחודית המשלבת מורים מתחומים שונים (מורה לחינוך מיוחד עם מורה רגילה) ולמידה בקבוצות של    תלמידים בעלי יכולות שונות (בעלי לקויות ומי שאינם בעלי לקויות). לדוגמה; גן משולב או קבוצת תלמידים משולבים הלומדים בכתה רגילה רק חלק       משעות הלימוד או רק חלק מנושאי הלימוד.


בירור ובדיקה מקדימה: במידה וילדכם עומד להשתלב במסגרת חינוכית רגילה, או נזקק לסיוע ייחודי, בררו היכן יוכל לקבל את הסיוע המתאים ביותר לצרכיו, שכן בתי הספר – גם באותו אזור מגורים - אינם זהים , בהכרח בסוג ואופי התמיכה שיוכלו להעניק לילדכם. למרות ההמלצה לבחון את בתי הספר השונים, חשוב לדעת כי על פי רוב, יתבצע השילוב באזור מגוריכם ובתיאום עם הרשות המקומית בה אתם מתגוררים.


3. תמיכה מסוג סיוע ( סייעת ):

יש ילדים שלא יוכלו להשתלב במערכת החינוך הרגילה בלא שיזכו לסיוע ותמיכה ייחודיים. למשל סיוע בתנועה ממקום למקום למי שסובל מנכות תנועתית, סיוע בקריאה לבעלי לקות ראיה, או פירוש והבהרה של מטלות לימודיות וסיטואציות חברתיות (תיווך לימודי וחברתי) למי שלוקים בהפרעות תקשורת.

שירותי הסיוע והסייעת,  הם לפיכך אמצעי חשוב לקידום השתלבותם של ילדים בכיתתם ובבית ספרם, ולהשגת היעדים שנקבעו להם בתכנית החינוכית היחידנית. החלטה על העמדת סייעת, מלווה לרוב בקונפליקט פנימי. מחד, זו דרך להעצמת התלמיד ויכולויתו,  ודרך להקל עליו לשמור על קשר ישיר ושוטף עם הצוות החינוכי, ועם חבריו לספסל הלימודים. מנגד, זהו 'אמצעי' העשוי – לדעת אחדים - להעמיק את התלות במבוגרים ולהקשות על פיתוח קשרים חברתיים וכשרים לימודיים. מכאן שיש להקצות שירות זה באופן מושכל ובדרך שתקדם את הילד ותתרום לו.

לסייעת יש תפקיד חשוב נוסף בכך שבעצם נוכחותה בכיתה היא מאפשרת למורה לעבוד עם כלל התלמידים - לרבות תלמידים עם צרכים מיוחדים - תוך ידיעה שמי שזקוקים לסיוע ייחודי מקבלים אותו מהסייעת.


העמדת סייעת לתלמיד תיעשה כחלק ממערך תמיכה כולל, ותאושר אך ורק אם ימצא כי רמת תפקודו מחייבת זאת. החלטה נבחנת במישור התרומה הגלומה בה לקידומו של הילד ותפקודו בבית הספר ובכיתה.


במידה והוחלט על העמדת סייעת לתמיכה בילדכם, תפעל זו בהתאם למטרות התוכנית היחידנית שגובשה לו ולהכוונה של מחנכ/ת הכיתה, שתיעזר לשם כך בצוות הרב-מקצועי הפועל בבית הספר. המחנכ/ת צריכה להחליט באילו מצבים והקשרים תינתן התמיכה, ולוודא שפעילויותיו של התלמיד המסתייע תהיינה

חלק בלתי נפרד מהפעילויות המבוצעות בכיתה בתחום הלימודי והחברתי כאחד. השאיפה המוצהרת, היא לקדם את התלמיד המסתייע מתלות לעצמאות ככל שהדבר ניתן במסגרת מגבלותיו . מכאן גם החשיבות הרבה בכך שאתם, ילדכם והסייעת עצמה תהיו שותפים פעילים בכל הקשור בקביעת אופי הסיוע וצורתו.

תמיכת הסייעת היא חלק מהתוכנית החינוכית היחידנית שגובשה לילדכם. חשוב לדעת, כי האישור לסייעת ניתן בכל פעם לשנת לימודים אחת, וכן שבית הספר רשאי להמליץ על שינוי בשעות הסיוע המוקצות לילדכם בהתאם למצבו ורמת תפקודו .


מעקב ודיווח אחר תכנית השילוב

מעקב אחר מידת התקדמות ילדכם: 

לאורך שנת הלימודים, אמור הצוות הרב-מקצועי של בית הספר לעקוב אחר מידת התקדמותו של ילדכם ולבחון באם הוא, ובית הספר, עומדים ביעדים שנקבעו בתכנית הלימודים היחידנית. לקראת סוף שנת הלימודים, צריך בית הספר לבצע הערכה מסודרת של הישגי ילדכם והתקדמותו, ולהמליץ אם להמשיך במתן סיוע מתוקף תוכנית השילוב גם בשנת הלימודים הבאה, לתגברה בייעוץ חיצוני (למשל הפניה לשירות הפסיכולוגי הייעוצי),  או להפסיקה.

הודעה על כוונה להפסיק את תכנית השילוב: אם יוחלט שלא להמשיך בתכנית השילוב בשנה הלימודים הבאה, אם משום שילדכם אינו נזקק יותר לסיוע המיוחד, ואם בשל כל סיבה אחרת, חייב/ת מנהל/ת בית הספר להודיע לכם על כך בכתב. אתם רשאים כמובן לדרוש הסבר מפורט על ההחלטה ולערער עליה. 

דיווח ועדכון במהלך השנה: אינכם חייבים להמתין לסוף השנה בכדי לקבל דיווח על מצבו של ילדכם. אתם יכולים לפנות למחנכ/ת ולצוות המקצועי במהלך השנה, לבקש דיווח ועדכון, ואף למסור דיווחים ועדכונים על דברים הנראים לכם חשובים ומהותיים. שמירה על קשר שוטף עם בית הספר וצוותו לאורך השנה תבטיח כי תהיו מעודכנים ותאפשר לכם לתמוך בילדכם בנקודות בהן הוא או היא זקוקים לכך יותר מכל . 


Comments