פירוט תכנית השילוב

דף מידע בעקבות חוזר מנכ"ל תשסח/3(ד)

רקע: שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל

 

כיום, התפיסה הרווחת במדינות מפותחות מצדדת בשילובם של ילדים בעלי חריגויות בחינוך הרגיל ובצמצום מוסדות נפרדים לחינוך מיוחד. זאת מתוך תפיסה ששילובו המוצלח של תלמיד מתקשה בכיתה הרגילה היא אתגר חינוכי מהמעלה הראשונה. ההתמודדות עם הקשיים בכיתה הרגילה מחזקת את הדימוי העצמי של הילד ומוכיחה לו שהוא בעל ערך ובעל יכולת. המשך התפקוד בכיתה הרגילה מונע תווית של חריגות. שילוב מוצלח של התלמיד המתקשה בחינוך הרגיל הוא מסר ערכי גם לגבי שאר התלמידים באשר לסובלנות כלפי האחר, לקבלת השונות ולעזרה הדדית. שילוב תלמיד בעל בעיות לימודיות, גופניות, רגשיות או אחרות הוא אפוא הזדמנות של ממש לחינוך ערכי משמעותי בבית-הספר.

מובן שהמשך השילוב של תלמיד מתקשה בכיתה הרגילה דורש מן הצוות החינוכי הכשרה, ידע, מסירות ומשאבים המתבטאים בהדרכה, בשעות הוראה ובתקציבים. כדי לסייע בידי בתי-הספר להפעיל תכניות ייחודיות לתלמידים מתקשים ולשלבם עד כמה שניתן במסגרת בית-הספר הרגיל נערכת מערכת החינוך להקצאתן של שעות מיוחדות לנושא. שעות אלו נועדו להעניק לתלמידים עזרה מקצועית מיוחדת, אישית או קבוצתית.

בנובמבר 2002 התקבל בכנסת תיקון לחוק חינוך מיוחד התשמ"ח-1988. התיקון הוסיף לחוק את "פרק השילוב" הקובע כי יש לתת עדיפות לשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל תוך מתן תוספת שעות הוראה ושירותים מיוחדים.


מיהו הגורם האחראי במשרד החינוך על תכנית השילוב? 

האחריות על יישום תכנית השילוב נתונה בידי האגף לחינוך מיוחד, המפקח/ת הארצי הממונה על השילוב.

מספר הטלפון: 02-5603280.

האתר של האגף לחינוך מיוחד: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special/

 

כיצד פועלת תכנית השילוב?

 

לכל מסגרת חינוך או מוסד חינוכי הנכללים בתכנית השילוב מוקצית מכסה שנתית של שעות שילוב. מכסת שעות זו עומדת לרשות ועדת השילוב המוסדית ועליה לבסס החלטותיה על מידע זה.

בגני ילדים - שעות השילוב מוקצות למתי"א (מרכז תמיכה אזורי) ומשמשות גם לפתיחת גנים משולבים, שהם גנים בהם מרוכזים ילדים משולבים הלומדים יחד עם ילדים אחרים תחת השגחתו של צוות מתוגבר.


הצוות הבין מקצועי והפעלת תוכנית השילוב


א. מהו הצוות הבין מקצועי ומה אחריותו?

לאחר קיום ועדת השילוב ואישור הזכאות לתוכנית שילוב, מתכנס הצוות הבין מקצועי, שהוא צוות מצומצם יותר של המוסד החינוכי (בית ספר או גן), כדי למלא בתוכן מעשי את החלטת ועדת השילוב. הצוות הבין מקצועי קובע תוכנית חינוכית יחידנית (תח"י) לילד המשולב, הכוללת מטרות וסוגי תמיכה שיינתנו לו במהלך השנה. החלטות ועדת השילוב והצוות הבין מקצועי לגבי שעות סייעת - מועברות למרכז תמיכה ויעוץ ישובי או אזורי (מתי"א). על פי חוק החינוך המיוחד החלטות הצוות הבין מקצועי מחייבות את המתי"א. ועל כן, המתי"א יקצה מספר שעות סייעת בהתאם לדרגת התפקוד שנקבעה על ידי הצוות הבין-מקצועי.

שאר סוגי התמיכה שהחליט עליהם הצוות הבין-מקצועי, כגון טיפולים פארא רפואיים או הוראה מתקנת, יוקצו לתלמיד על ידי בית הספר, מתוך סל שעות השילוב של בית הספר. במקרה של ילד בגן, סוגי התמיכה יוקצו על ידי המתי"א בהתאם להחלטת הצוות הבין מקצועי.

ב. הרכב הצוות הבין מקצועי בגן הילדים

מנהל המתי"א או נציג מטעמו העובד בגני הילדים ירכזו את עבודת הצוות של גני-הילדים לתלמידים המשולבים בהם. חברי הצוות הם גננת האם וגננת השילוב, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד. מוזמנים לישיבות הצוות גם הפסיכולוג של הגן והמפקחת על גני-הילדים. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מוזמן מנהל המרכז או נציגו.

ג. הרכב הצוות הבין מקצועי בבית הספר

מורה לחינוך מיוחד, שימונה על ידי מנהל בית הספר בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד, יארגן את עבודת הצוות הבין-מקצועי בבית הספר. חברי הצוות יהיו המחנך, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד. מוזמנים לישיבות הצוות גם פסיכולוג בית הספר, היועץ החינוכי, מנהל המתי"א וכל גורם נוסף, על פי החלטת המנהל. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מוזמן מנהל המרכז או נציגו.


ד. קביעת תוכנית השילוב על ידי הצוות הבין מקצועי

הצוות הבין מקצועי במסגרת החינוכית, קובע את התכנית החינוכית היחידנית (תח"י) של כל תלמיד משולב. התוכנית תיבנה על סמך בדיקה מעמיקה של מצב תפקודו של התלמיד. והיא תכלול את כל כל סוגי התמיכה, האופן והשעות שיינתנו לתלמיד מתוך הטיפולים הזמינים במסגרת החינוכית. התכניות המיועדות לתלמידים לקויי ראייה ולקויי שמיעה תובאנה לאישור מוקדם של הפיקוח המקצועי או של המדריכים המקצועיים על לקויות אלה.

מכוון שהצוות הבין מקצועי חייב לשתף את ההורים בבניית התוכנית ואף לקבל העתק מתוכנית ולחתום עליו, מן הראוי שההורים ייתחסו בישיבה זו לנקודות החשובות הבאות -

  1. מהם היעדים הלימודיים שנקבעו לילדם לשנת הלימודים בהתייחס לתוכנית הלימודים שמועברת לכלל התלמידים?
  2. מהם דרכי הפעולה ותכנית העבודה?
  3. אם ברור לכל אחד מחברי הצוות והמורים תחומי האחריות שלהם?
  4. אלו אמצעים נתנו על ידי מתי"א?
  5. האם ברור לצוות הבין מקצועי מהם הקריטריונים להצלחה, להשגת היעדים?

נוסף על קביעת תוכני השילוב, הצוות הבין מקצועי קובע את דרגת התפקוד של התלמיד לתמיכה מסוג סייעת, אם ועדת השילוב קבעה שהתלמיד זכאי לתמיכה כזו. מנהל ביה"ס יידע את הורי התלמיד על דרגת התפקוד שנקבעה לילדם. הקצאת שעות סייעת בפועל נקבעת על ידי המתי"א בתוך הטווח של דרגת התפקוד שקבע הצוות הבין מקצועי. אם קבע הצוות הבין מקצועי לתלמיד דרגת תפקוד א', יקצה לו המתי"א עד 7 שעות סייעת בשבוע לכל היותר; דרגת תפקוד ב' - בין 8 ל-15 שעות; דרגת תפקוד ג' - בין 16 ל-23 שעות; דרגת תפקוד ד' - בין 24 ל-30 שעות.

ה. מעקב אחר הביצוע תכנית השילוב והערכתו ע"י הצוות המקצועי

הצוות הבין מקצועי חייב לעקוב אחר ביצוע תכנית השילוב של כלל התלמידים הזכאים. לקראת סוף כל שנת לימודים יקיים הצוות הערכה על התכנית וימליץ על המשך או הפסקת זכאותם של התלמידים בשנת הלימודים הבאה, בהתאם להתקדמותם. תלמיד שאינו זקוק להמשך תמיכה מתכנית השילוב, יודיעו מנהל המסגרת על כך להורים בכתב ויחזיר את עינינו של הילד לוועדת השילוב.

Comments